از اينکه توی اين همه مطلبی که نوشته ام چنين احساسی به وجود آمده که هيچ کدام ارزش خواندن را ندارند متاسفم. نه برای هيچ کس که برای خودم و بس. ولی اين حرفها خيلی مستقيم تر هم توان بر زبان رانده شدن را داشتند.

افسوس...

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
بازهم ...

يار نديده ورفيق اشنا اما غريب من از نبشته ی من چه گونه چنين اندشيدی که هر ان چه بوده بدون ارزيدن بوده ؟ هرگز مباد این چنین اندیشه ای . گفتم تو را به ارزيدنی بس والا تر از کنون بايسته است دست های گرم ات را به گرمی می فشرم

بازهم ...

برای ام بگو بسليبيبل را چه گونه کلامی در پی و مفهوم است ؟